ပင္မစာမ်က္ႏွာ


home1

 


udp-vacancy

ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(UDP)အလံ၏ အဓိပၸါယ္

၁။ အျပာေရာင္ မိုးေကာင္ကင္ျပာႀကီးတစ္ခုတည္းေအာက္မွာ တိုင္ရင္းသားအားလုံး စုေပါင္းေနထိုင္ၾကမႈ
(ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္)။
၂။ ဂ်ဳိးငွက္ (က) ငွက္ကေလးမ်ားဟာ မိမိအသိုက္အအုံကို မိမိတို႕ ဘာသာေဆာက္လုပ္ၾကသလို ပါတီ
၀င္ရဲေဘာ္မ်ားလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို စုေပါင္းလုံလျပဳထူေထာင္သြားၾကေရး။
(ခ) ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတ ဂ်ဳိးငွက္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အနီေရာင္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံကို ေသြး၊ေခြ်း၊မ်က္ေရတို႕ႏွင့္ အစဥ္အဆက္ လုပ္ေကၽြးျပဳခဲ့
သူမ်ား၏ အစဥ္အဆက္ လုပ္ေကၽြးျပဳခဲ့သူမ်ား၏ စံနမူနာျပဳစရာ စိတ္ဓါတ္။