28.05.2018 ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္ပါတီ-UDP မွလွဴဒါန္းသည္႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ခင္ရွည္ေက်းရြာ လမ္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား