ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-UDP မွေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ေညာင္တံခါးေက်းရြာတြင္ အမိႈက္ကန္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးသည္႔မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား