07.07.2018 ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-UDP မွ လွဴဒါန္းသည္႔ ရန္ကုန္တုိငး္ေဒသႀကီး၊ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊အင္းလ်က္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရျပာေက်းရြာႏွင့္ သဲျဖဴေက်းရြာ ကြန္ကရစ္လမ္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား