ေၾကျငာခ်က္မ်ား

ျမန္မာေက်ာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အဖြဲ႔မွ အရင္းအႏွီးလုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း

M K

UDP ၏ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခ်က္

announcement

005

006

 

007

CCI20015_0000

CCI20015_0003

UDP အမိႈက္ေကာက္အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း

16.5

111

CCI20015_0004

cec2

ဦး၀င္းေမာင္-ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္/အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္စည္းရံုးေရးမွဴ း(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

image-d471fd82858ed04dbdd369640438a0ee723b3644e6ac922fcd070ed9629cf343-Vw1

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)ပါတီႏွင့္ ညြီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP) တို႔၏ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္

announcement-letter

ပါတီစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလုပ္ေကာ္မတီ

team-announce

ေနျပည္ေတာ္ဥတၱရသီရိေၾကျငာခ်က္ (ဇန္န၀ါရီ၊ ၅ရက္၊ ၂၀၁၅)

npd

UDP ရံုးခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

new2

new1

ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP) ၏ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ သ၀ဏ္လႊာ

home2