ေကာ္မတီမ်ား

(I) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ

(က) ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၂) မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

(ခ) မိတၳီလာခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) ရမည္းသင္းခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁)ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၂)ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

(ဃ) ေညာင္ဦးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁)ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

(င) ျမင္းၿခံခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၂) ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(စ) မႏၱေလးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
 • (၅) ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၆) ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္
 • (၇) အမရပူရၿမိဳ႕နယ္

(ဂ) ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

 • (၁) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္

II. မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီ

(က) မေကြးခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၆) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

(ခ) ပခုကၠဴခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ဆိတ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) ဂန္႔ေဂါခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေဆာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဃ) မင္းဘူးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) စလင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(င) သရက္ခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) သရက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ကံမၿမိဳ႕နယ္။
 • (၃) မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္။
 • (၄) ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္။
 • (၅) ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္။

III. စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ

(က) စစ္ကိုင္းခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) ေရႊဘိုခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) ဒီပဲရင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၈) ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(င) ေမာ္လိုက္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေသာင္းျပစ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဃ) ယင္းမပင္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ယင္းမပင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) စလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ကနီၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(စ) ခႏီ ၱးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) လရွီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္္ေကာ္မတီ။
 • (၅) နမ္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဇ) ကသာခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ကသာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဆ) ကေလးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ကေလးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဇ) တမူးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) တမူးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

IV. ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ

(က) ပဲခူးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) သနပၢင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) က၀ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၈) ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၉) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) သာယာ၀တီခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ဇီးကုန္္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၈) သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) ေတာင္ငူခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ကာ္မတီ။
 • (၃) ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဃ) ျပည္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

V. ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ပုသိမ္ခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ႀကံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) ကံႀကီးေဒါင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) ဟသၤာတခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄)ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) ေျမာင္းျမခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဃ) လပြတၱာခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေမာ္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(င) မအူပင္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(စ) ဖ်ာပံုခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) က်ိဳက္လတ္္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ကမာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ဘိုကေလးေလးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

VI. ကခ်င္ျပည္နယ္ေကာ္မတီ

(က) ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ခ်ီေပြၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ပန္၀ါၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေဆာ့ေလာ္္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) မိုးညွင္းခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္္ေကာ္မတီ။
 • (၂) မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) ပူတာအိုခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေခါင္လံဖူးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ေနာင္မြန္းျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ပန္နန္းတင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဃ) ဗန္းေမာ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

VII. မြန္ျပည္နယ္ေကာ္မတီ

(က) ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေရးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) သထံုခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) သထံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

VIII. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ

(က) အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း
 • (၂) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း
 • (၃) ေတာင္တဂံုၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း
 • (၅) ေျမာက္ဥကၠလာပ
 • (၆) ေတာင္ဥကၠလာပ
 • (၇) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၈) တာေမြၿမိဳ႕နယ္
 • (၉) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၀) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕ူနယ္
 • (၁၁) ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၂) သာေကတၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၃) ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၄) သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

(ခ) ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
 • (၅) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
 • (၆) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
 • (၇) လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
 • (၈) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္

(ဂ) ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁)ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္
 • (၅) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္
 • (၆) ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၇) ဒလၿမိဳ႕နယ္
 • (၈) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္
 • (၉) ဆိတ္ႀကီးခေနာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၀) ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္

(ဃ) အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၅) လသာၿမိဳ႕နယ္
 • (၆) ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၇) ၾကည့္ျမင့္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၈) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၉) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၀) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္
 • (၁၁) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၂) လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၁၃) အလံုၿမိဳ႕နယ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီ

(က) ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၏ ျပည္နယ္အမႈေဆာင္မ်ားစာရင္း

(၁) ဦးဆန္းျမင့္ႏိုင္ (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ(ဦးစီး)/ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးမွဴး))
(၂) ဦးစိုင္းစိုးသန္႔ (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ(ဒု-ဦးစီး))
(၃) ဦးရီသား (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ (ဒု-ဦးစီး))
(၄) ဦးခ်စ္ၿဖိဳး (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ)
(၅) ေဒၚနန္းျမေအး (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ)
(၆) ဦး၀မ္လူး (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ)
(၇) ဦးသန္းေအး (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ)
(၈) ဦး၀မ္လူး (ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ)
(၉) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
(၁၀) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
(၁၁) မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၏ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားစာရင္း

(၁) ေဒၚေခမာလႈိင္
(၂) ေဒၚနန္းခင္ညိဳ
(၃) ေဒၚရီရီျမင့္
(၄) ဦးေဇာ္ေဇာ္လြင္
(၅) ေဒၚနန္းခင္ညြန္႔
(၆) ဦး၀င္းဦး (ခ) ဦးျမင့္လႈိင္
(၇) ဦးစိုးျမင့္ႏိုင္
(၈) ေဒၚလင္းလင္းေအာင္
(၉) ဦးအိုက္ဆာ
(၁၀) ေဒၚေအးေအးမိုး
(၁၁) ေဒၚအိမြန္ေဌးေအာင္
(၁၂) ေဒၚေရႊရင္
(၁၃) ဦးလႈိင္၀င္း

<

(ခ) လားရိႈးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) မူဆယ္ခရိုင္ေကာ္မတ

 • (၁) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဃ) ကြမ္းလံုခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) နား၀ီးၿမိဳ႕နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေကာ္မတီ

(က) ေတာင္ႀကီးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၈) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၉) ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၁၀) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) လိြဳင္လင္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) ကြန္ဟိန္းျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) မိုင္းကိုင္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) ပင္လံုျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) မိုင္းရႈးျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ဂ) လင္းေခးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေကာ္မတီ

(က) က်ိဳင္းတံုခရိုင္ေကာ္မတီ။

 • (၁) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၂) မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၃) မိုင္းျပင္းျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၄) မိုင္းဆက္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၅) မိုင္းရယ္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၆) မိုင္းခတ္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။
 • (၇) မိုင္းေယာင္းျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

(ခ) တာရွီလိတ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁)တာရွီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ။

X.ကရင္ျပည္နယ္

(က) ဘားအံခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္

(ခ) ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ
 • (၃) ဘုရားသုံုးဆူၿမိဳ႕နယ္

XI. တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျမ၀တီခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္

(ခ) ထား၀ယ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ထား၀ယ္္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

(ဂ) ၿမိတ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ပုေလာၿမိဳ႕နယ
 • (၃) တနသာၤရီၿမိဳ႕နယ္

(ဃ) ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ေကာ္မတ

 • (၁) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္

XII. ခ်င္းျပည္နယ္

(က) ဟားခါးခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္
 • (၄) တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္

(ခ) မင္းတပ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) မတူပီၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ
 • (၄)ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္

XIII. ကယားျပည္နယ္

(က) လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁)လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) ဖရူးဆုိၿမိဳ႕နယ္

(ခ) ေဘာ္လခဲခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) မယ္ဆည္နန္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) မဲ့ဆဲ့ၿမိဳ႕နယ္

XIV. ရခိုင္ျပည္နယ္

(က) သံတြဲခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) သံတြဲၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ဂြၿမိဳ႕နယ္

(ခ) စစ္ေတြခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ပုဏၠားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္
 • (၅) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္
 • (၆) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္
 • (၇) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္

(ဂ) ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္

(ဃ) ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
 • (၂) အမ္းၿမိဳ႕နယ္
 • (၃) ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္
 • (၄) မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္

XV. ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

(က) ဥတၱရခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၂) ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၃) ပုပၸသီရိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၄) တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

(ခ) ဒကၡိဏခရိုင္ေကာ္မတီ

 • (၁) ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
 • (၂) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ