ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အမႈေဆာင္ဥကၠဠ)

ဦးေက်ာ္ျမင့္
(အမႈေဆာင္ဥကၠဠ)

 

 

ဦးလွျမင့္ (ဒု-ဥကၠဠ)

ဦးလွျမင့္
(ဒု-ဥကၠ႒)

 

 

 

 

IMG_20160123_10284612

ဦးသူရဟန္
(အတြင္းေရးမွဴ း)