ညီညြတ္ေသာဒီိမိုကရက္တစ္ပါတီ-UDP ႏွင္းဆီပါတီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ျမင့္(ကိုယ္စား) ေဗာဓိတစ္ေထာင္ နာယကဆရာေတာ္ဦးၾသဘာသ ထံအလွဴေငြ ေပးအပ္သည္႔ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု