ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-UDP၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

008 007 006 005 004 003 002 001