ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

လိပ္စာ
ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္ - အမွတ္(၅၂၀၆)၊ လားရိႈး(၃)လမ္း၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္းနံပါတ္
၀၉ ၂၅၀၅၃၀၉၈၉၊ ၀၉ ၆၈၁၇၅၃၅၊ ၀၆၇ ၄၁၇၇၅၄

ရန္ကုန္ရံုးခြဲ- တိုက္(၉)၊ အခန္း(၂)၊ ေရႊလင္ပန္း(တန္ဘိုးနည္းအိမ္ရာ)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အီးေမလ္း
udpheadoffice@gmail.com, udpadimin@gmail.com 

၀ဘ္ဆိုဒ္
www.udpmyanmar.org

ဆက္သြယ္ရန္

ေအာက္ပါ ပံုစံငယ္တြင္ ျဖည့္၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message (required)