ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

လိပ္စာ
ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္ - အမွတ္ (၁၅၂၂)၊ လင္းႏို ့ဝင္းကြင္း၊ ဇီးကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုဗၺသီရိျမိဳ ့နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္းနံပါတ္
၀၆၇ - ၅၀၀၂၃၅, ၀၆၇ - ၅၀၀၂၃၆, ၀၉-၆၈၀ ၇၅၃၅, ၀၉-၂၅၀ ၅၃၀ ၉၈၉

ရန္ကုန္ရံုး
အမွတ္(၉၈)၊ ေအာက္ဗဟိုလမ္းႏွင့္ မာလာျမိဳင္(၇)လမ္းေထာင့္၊ လွိုင္ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။

ဖုန္းနံပါတ္
၀၉ ၂၅၃၇၅၀၉၂၅, ၀၉ ၂၅၀ ၇၉၉၄၁၂

အီးေမလ္း
[email protected][email protected]

www.udpmyanmar.org

ဆက္သြယ္ရန္

ေအာက္ပါ ပံုစံငယ္တြင္ ျဖည့္၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message (required)